ტვირთის საერთაშორისო კლასიფიკაცია

მთავარი

ტვირთის და ტრანსპორტირება კლასიფიცირდება ინდუსტრიის და ელემენტების საფუძველზე ახასიათებს სატრანსპორტო პირობებს. პირველი გზა არის გადაზიდვების დაჯგუფება ისეთ ძირითად ტიპებად როგორიც არიან : წარმოება, მშენებლობა, სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, საკომუნალურო , საფოსტო და სხვა გადაზიდვები. საერთო მოცულობის საერთაშორისო სატვირთო სტრუქტურა საავტომობილო გზით პროცენტულად შეადგენს დაახლოებით %: მრეწველობა — 35; მშენებლობა — 33; სოფლის მეურნეობა — 23; ვაჭრობა — 5; სხვა სექტორები — 4.

ყველა სხვადასხვა ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დაჯგუფებულია 11 ნაწილად:

 • სოფლის მეურნეობის ტვირთი.
 • ტყის , ხის , ცელულოზის და ქაღალდის წარმოების ტვირთი.
 • ლითონის მადნები.
 • საწვავისა და ენერგეტიკის ინდუსტრიის პროდუქცია.
 • მინერალები, მინერალური - სამშენებლო მასალები და აბრაზიული მასალები.
 • ფოლადის მრეწველობის ტვირთი.
 • ლითონის გადამუშავების და საინჟინრო ტვირთები
 • ქიმირუი წარმოების პროდუკცია.
 • საკვების, ხორცის, რძის და თევზის მრეწველობის ტვირთი
 • მსუბუქი და პოლიგრაფიული მრეწველობისათვის ტვირთი.
 • სხვა ტვირთები.

ამ ნომენკლატურის პირველი ხუთი თავი შექმნილია ძირითადად საქონლის წარმოშობის საფუძველზე: საქონლის მცენარეული და მეცხოველეობის პროდუქციის (I და II სექციები) და სამთო წარმოების ტვირთის (III, IV და V სექციები). ნომეკლატურიის მომდევნო ხუთი თავი არის პროდუქცია წგადამუშავების სფეროში.

საერთაშორისო ტვირთის დაჯგუფება ინდუსტრიის გათვალისწიმებით ეხმარება სატვირთო გადაზიდვების ორგანიზაციებს მოაგვარონ გარკვეული პრობლემები. თუმცა ეს კლასიფიკაცია არ ასახავს ურთიერთობას გადაზიდვების ტიპებსა და სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზების მეთოდების შორის . ტვირთის გადაზიდვისთვის მრეწველობის სხვადასხვა დარგებიდან შეიძლება იქნას გამოყენებული ერთი და იგივე სატრანსპორტო საშუალებები და ტრანსპორტირების მეთოდები, არჩევანი განისაზღვრება ტექნოლოგიური მოთხოვნებით.აქედან გამომდინარე რაცოონალური ორგანიიზაციის სატრანსპორტო პროცესის გადაზიდვების პირობების კლასიფიკაცია მარტო ინდუსტრიის ტიპის გადთვალისწინებით არ არის საკმარისი : აუცილებელია განვასხვავოთ ტვირთები სხვადასხვა ინდივიდუალური მახასიათებლებით რომლების განსაზღვრავენ გადაზიდვის და შენახვის განსაკუთრებულ მეთოდებს . სატვირთო გადაზიდვები განსხვავდება ფიზიკური თვისებებით , შეფუთვით, ტონაჟობით და ზომით. საქონლის ფიზიკური თვისებების მიხედვით ტვირთი იყოპა ნაყარ , დაფასოებულ , საკონტეინერო , აგრეთვე თხევადი და აირისებრი, არაგაბარიტული და დიდი მასის მქონე ტვირთებად . თხევადი და აირისებრი ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის კონტეინერის გარეშე გამოიყენება სპეციალიზებული მოძრავი ტრანსპორტი (სატვირთო მანქანები, ცისტერნები ).

ცალობითი ტვირთი გადაყავთ კონტეინერით ან კონტეინერის გარეშე. აგრეთვე ასეთი ტვირთები კლასიფიცირდება ტონაჟობით და გაბარიტებით. ერთი ტვირტის ადგილის მასსის და ზომის მიხედვით განასხვავებენ ისეთ ტიპებს როგორც : ჩვეულებრივი, მძიმეწონიანი, არაგაბარიტული ტვირთები ( რომლების გადასაზიდად საჭიროა სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებები ნახევარმისაბმელიანი , მძიმე ტვირტის გადამზიდავი მანქანები , ტრალები )

მცირე ზომის ტვირთი , არის მთელი რიგი ობიექტების ადვილად შეიძლება გამოცალკევებულ იამნას ერთმანეთისგან, მაგრამ ასეთი საქონლის დაყრით დატვირთვა არ შეიძლება . მათი უმრავლესი წილი - არის მსუბუქი, კვების , ქიმიური და სხვა ინდუსტრიების პროდუქტები. მათ შორის არის ზოგიერთი სამშენებლო მასალა - აგური, ფილები, გარკვეული სახის აპარატურა, მეტალურგიის პროდუკტები . დატვირთვის და ჩამოტვირთვის სირთულის შესამცირებლად გადაზიდვის დროს მცირე წონის პროდუკტები უნდა გაერთიანდეს უფპრო დიდ მასის მქონე პროდუკტებთან, კონტეინერების და პაკეტების გამოყენებით.

გაბარიტული ზომების მიხედვით განასხვავებენ : გაბარიტული , არაგაბრიტული და დიდი მოცულობის ტვირთები. გაბარიტული ტვირთის გადაზიდვის დროს არ იღვრება გაბარიტული შეზღუდვები საზოგაროებრივ გზებზე : სიგანე 2,5 მ. , სიმაღლე ავტომობილის ჩათვლით 3,7მ. ( კონტეინერთან ერთად 4მ. ) , სიგრძე უკანა მხარეს ფარგლებს გარეთ 2 მ. დიდი მოცულობის პროდუქტებში შედის სამშენებლო მასალა თითო ადგილის ზომებით 2,5 მ. სიმაღლე , 2 მ. სიგანე , 3 მ. სიგრძე და მეტი . არაგაბრიტული ტვირტის გადაზიდვის დროს სატრანსპორტო საშუალებების (ტვირთან ერთად) ზომები არ აკმაყოფილებენ არსებულ ნორმებს. საერთაშორისო საგზაო მოძრაობის წესების მიხედვით სატრანსპორტო საშუალებებს , რომლებსაც გადააქვთ არაგაბარიტული ტვირთი და ტვირთი დიდი ტონაჟით წარმოდგენილია დამატებითი მოთხოვნები

გადაზიდვების და შენახვის პირობების გამომდინარე არსებობს მალფუჭებადი (ძირითადად საკვები) და ანტისანიტარული პროდუქტები.

გარე სახიფათოებისგან დასაცავად არის შემდეგი ტიპის ტვირთები : ტვირთები რომლებსაც სჭირდება დაცვა ატმოსფერული ნალექებისგან , ტემპერატურის ზეგავლენისგან , დარყმებისგან და გაბზარავისგან აგრეთვე ტვირთები რომლების დატვირთვა - გადმოტვირთვის დროს სპეციალური პროცედურები არის საჭირო.

ტვირთის მარკირება გადაზიდვებისთვის

დღევანდელ დღეს დიდი მოთხოვნით სარგებლობს საერთაშორისო გადაზიდვები . ხშირად მიწოდებას თან ახლავს ასეთი მომსახურეობების უზრუნველყოფა როგორ არის : საქონლის საბაჟო რეგისტრაცია , დაზღვევა, შეფუთვა და ა.შ. ამავე დროს მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა ტრანსპორტირებადი ტვირთის სათანადო შეფუთვას და მარკირებას . უპირველესყოვლისა ტვირთის მარკირება ეს არის ტვირთის დაუზიანებელ მდგომარეობაში მიწოდების გარანტია , მარკირების მეშვეობით საწყობის თანამშრომელს ექნება ინფორმაცია იმაზე თუ როგორ მოეპყროს ნებისმიერ ტვირთს , რაც შეამცირებს დაზიანების რისკს. ტვირთის მახასიათებლების გათვალისწინებით შეფუთვაზე განითავსება სხვადასხვა საინფორმაციო ნიშნები, ტეგები, ეტიკეტები, ტვირთზე ინფორმაციის მიწოდების მიზნით .

უკრაინის ტერიტორიაზე ტვირთის მარკირება რეგულირდება ГОСТ 14192-96 - ს თანახმად. ГОСТ-ი არ მოქმედებს საშიში ტვირთის მარკირებაზე , რომელსაც სჭირდება სპეციალური ტემპერატურის რეჟიმი .

გამოიყოფა გამგზავნი, სპეციალური , სატრანსპორტო და სასაქონლო მარკირება. გამგზავნი ათავსებს ტვირთზე სპეციალურ , გამგზავნი , და სასაქონლო მარკირებას , კომპანია კიდე თავის მხრივ - სატრანსპორტო მარკირებას . სასაქონლო მარკირება გვაწდის ინფორმაიცას საქონლის მწარმოებელზე მის სახელწოდებაზე , თარიღზე და მოდელზე . გამგზავვნი გამგზავნის მარკირება ითავსება გამგზავნის მიერ და აჩვენებს ტვირთის მიმღებს და გამგზავნს , გადმოტვირთის და დატვითვის პუნკტებს , ტვირტის მოცულობის და წონის ინფორმაციას. სწორად გაფორმებული გამგზავნი მარკირების შემდეგ ითავსება სატრანსპორტო მარკირება რომელიც შეიცავს ადგილების რაოდენობას და მათ რიგით ნომერს. სპეციალური მარკირება - ეს არის ყველანაირი გასაფრთხილებელი ნიშანი იმაზე თუ როგორ უნდა მოეპყროთ ტვირთს, გადაზიდვის , შენახვის , დატვირთვა / გადმოტვირთვის წესეზე.

პლასტმასის შეფუთვის მარკირება ხდება პრესს-ფორმებზე , ხის შეფუთვის - გაფერადებით ან დაჭვით ( როგორც მიღებულია, ტრაფარეტების მეშვეობით ) , მუყაოს შეფუთვაზე - ტიპოგრაფიული მეთოდით, ლითონის - გამოგდებით ან ტრაფარეტის გაფერადებით. შეფუთვაზე ინფორმაციას ისე ადებენ რომ იყოს გასაგები და არ დაკარგოს თავისი გამოსახულება გადაზიდვის პროცეში. აგრეთვე არსებობს რეკომენდებული ადგილები სადაც უნდა განითავსოს ნიშნები და რეკომენდებული ტეკსტის შრიფტი.მარკირება განითავსება სპეციალური მანქანების მეშვეობით აგრეთვე შეიდძლება იყოს მიწებებული, მიკერილი ან საკვანძოთი ფორმით.

წესები საშიშ ტვირთებთან დაკავშირებით

სატრანსპორტო საშუალებები რომლებიც განკუთვნილია საშიში ტვირთის გადასაზიდად უნდა შეკვეთილ იქნეს წინასწარ ( როგორც წესი მოსალოდნელ გადაზიდსვის თარაღიდან 2-3 სამუშაო დღით ადრე)

საშიში ტვირთის გადასაზიდად აუცილებელად უნდა მომზადდეს საავარიო ბარათები რომლებიც ყალიბდება პროდუკტის პასპორტის საფუძველზე და სამარშრუტო ქაღალდების საფუძველზე , რომლებშიც მითითებულია საშიში ტვირთის გადაზიდვის მარშრუტი. მძღოლი მკაცრად უნდა მიყვეს მარშრუტს , რომელიც მითითებულია სამარშრუტო ქაღალდში.

აუცილებელად უნდა მომზადდეს თანხმლები დოკუმენტები საშიში ტვირთის გადასაზიდად : სერტიფიკატები , პროდუკტის პასპორტი , ანგარიშ-ფაკტურები. როგორც წესი საშიში ტვირთების გადაზიდვის მარშრუტის გაფორმებისთვის და შეთანხმებისთვის საჭიროა 3-5 დღე .

საშიში ტვირთის გადაზიდვის დროს აუცილებელია გათვალისწინებული იქმნას სისრაფის რეჟიმი , ამიტომაც ADR ტვირთის სწრაფი გადაზიდვა აკრძალულია .

დაშვებულია საშიში ტვირთების ზოგიერთი ჯგუფის ერთობლივი ტრანსპორტირება .

საშიში ტვირთის დატვირთვის , გადმოტვირთვის და აგრეთვე გადაზიდვის დროს მძღოლი არის პასუხისმგებელი პირი და ამიტომ აქვს უფლება არ მიიღოს ADR ტვირთი გადასაზიდად თუ თანხმლები დოკუმენტები არასწორად ან შეცდომებით არის გაფორმებული, არ არის დაცული საშიში ტვირთების გადაზიდვის წესები , დაზიანებულია ან დეფორმირებული კონტეინერი .

საზღვაო ნავების ტიპები ტვირთის გადაზიდვისათვის

დღევანდელ დღეს დიდი რაოდენობით ხდება ტვირთების ტრანსპორტირება ევროპის და აზიის ქვეყნებს შორის ამიტომაც გადაზიდვები ხდება ზღვის ტრანსპორტის მეშვეობით . საზღვაო გადაზიდვები ნაკლებად ხარჯიანია ვიდრე საავტომობილო , სარკინიგზო, ან საჰაერო . ზღვის მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა ტიპის პროდუკტების მიწოდება - ნავთობპროდუქტების, მარცვლეულის, გაზის , ცხოველების, მოწყობილობების , სამშენებლო და სოფლის მეურნეობის , ტექნიკის . ზემოთ ნახსენებ პროდუკტების ტიპების გადასაზიდად არსებობს სხვადასხვა ტიპის ნავები .

ტვირთის კლასიფიკაციის მიხედვით არსებობს შემდეგი ტიპის სატრანსპორტო ნავები : მაღალ სპეციალიზირებული ( გარკვეული ტვირტის მისაწოდებლად ), სპეციალიზირებული (ერთი კატეგორიის ორი ან მეტი სახეობის ტვირთის გადაზიდვა), ორმაგი სპეციალიზაციის ნავი ( სხვადასხვა კატეგორიის ტვირთის გადაზიდვა ), მრავალი დანიშნულების ნავი ( სხვადასხვა კატეგორიის ტვირთის გადაზიდვა, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მეტოდებით გადაზიდვის საშუალებით ) და უნივერსალურები (ნებისმიერი ტვირთის გადასაზიდად ).

საზღვაო ნავების კლასიფიკაციის მთავარი მახასაიათებელი არის ნავების დანიშნულება .

ყველა სამოქალაქო გემები იყოფა :

 • სამრეწველო
 • სატრანსპორტო
 • სამგზავრო
 • სატვირთო
 • თხევადი (ტანკერი,გაზის სატრანსპორტო )
 • მშრალი ტვირთის ტრანსპორტირებისათვის
 • საერთო დანიშნულების ნავები
 • სპეციალიზირებული (სატყეო , საკონტეინერო , რო-რო , ნაყარი ტვირთის გადამზიდავი, რეფრიჯირატორი )
 • სპეციალური
 • პარომი
 • საბუქსირო გემი
 • სატვირთო-სამგზავრო
 • ტექნიკური ფოტის ნავები

აგრეთვე არსებობს მრავალი სხვა სახეობის ნავები რომლებიც დაყოოპილნი არიან ძრავის კლასით , ამწევი ძალით და ცურვის რაიონით.

საერთო დანიშნულების მშრალი ტვირთის ტრანსპორტირების გემები ყველაზე გავრცელებული ტიპის ნავებია რომლების დანიშნულება არის საერთო ტვირთის , არაგაბარიტული და დიდი ტონაჟის ტვირთების გადაზიდვა . ამ გემებეს გააჩნიათ ამწე მანქანები და სპეციალური ტექნიკა ტვირთის დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოებისთვის. ტვირტები შეიძლება შეფუთულ იქმნეს სხვადასხვა მეთოდებით -ყუთებში, ბეილში , ბარელში და ა.შ. მშრალი ტვირთის გადამზიდავ ნავებს გააჩნიათ ორი გემბანი და დიდი მოცულობის ტრუმები , რაც არის კორპუსის ძირითადი ნაწილი . ტვირთის დატვირთვისთვის იყენებენ ამწე კრანებს რომელსაც შეუძლია აწიოს 200 ტონა . როგორც წესი ასეთ გემებზე არის ერთი რეფრიჯირატორი ტრუმი , სპეციალური ტვირთების გადასაზიდად, რომლებსაც უნდა ჰქონდეთ გარკვეული ტემპერატურული რეჟიმი.

სპეციალიზირებული გემები მშრალი ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის გადააქვთ ერთნაირი ტვირთები და ასეთი ტიპის გემების სახელწოდება არის გადამზიდავი ტვირთის ტიპის გათვალისწინებით : სატყეო , საკონტეინერო , რეფრიჯირატორი , ცხოველთ-მზიდავი, რო-რო , ბალკერი .

საზღვაო სარეფრიჯირატორო გემებს იყენებენ პროდუკტების გადასაზიდა ( ხილი,ხორცი, ბოსტნეული ) . ტევადობა აღწევს 8-12 ათას ტონას . ასეთი გემების სატვირთო ტრუმები მოწყობილია სამაცივრო დანადგარებით და აქვთ კარგი თერმული იზოლიაცია . კლიენტის მოთხოვნისგან დამოკიდებული ტრუმში შეიძლება შენარჩუნდეს ტემპერატურა +6 до -20 oС .

ზოგიერთ რეფრიჯირატორ ნავებს გააჩნიათ მძლავრი სამაცივრო მოწყობილობები , რომლებსაც შეუძლიათ არამართო შეინარჩუნონ სასურველი ტემპერატურა არამედ განახორციელონ პროდუკტის სწრაფი (საძღვაო სამრეწველო და სატრანსპორტო რეფრიჯირატორი ნავები ). ზოგიერთ ნავებს, რომლების დანიშნულება არის ხილის და ბოსტნეულის გადაზიდვა, გააჩნიათ სატვირთო ტრუმის მძლავრი სავენტილაციო სისტემა .

საკონტეინერო ნავები განკუთვნილია სტანდართული ISO კონტეინერებში ტვირთის გადასაზიდად. საკონტეინერო ნავის სიგრძე მერყეობს 80 და 400 მეტრის შორის , შეუძლია - 8 – 20 ათას ტონის გადაზიდვა , ტევადობა - 250 - 18 ათასი კონტეინერი . ასეთი ტიპის გემები შეიძლება იმდენად ავტომოტიზირებული იყოს , რომ ეკიპაჟის რაოდენაბა შეადგენდეს მხოლოდ 10-14 ადამიანს.

საკონტეინერო გემის ტრუმს გააჩნია ვერტიკალური გამყოლები , რომლებიც კონტეინერების დატვირთვას უფრო ადვილს ხდიან (კონტეინერი იდება ერთი მეორეზე ) და არ აძლევს უფლებას იმოძრავონ გემის ქანაობის დროს . იმის მერე რაც კონტეინერები დაიტვირთება ტრუმში , იმათ ტვირთავენ გემბანზე , იქ მაგრდებიან სპეციალური მოწყობილობებით : ჯაჭვებით, წნელებით , ტალპერებით .

დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუსაოები ტარდება 10 ჯერ უფრო სწრაფად ვიდრე საერთო დანიშნულების მშრალი ტვირთის გადამზიდავ გემებზე იმიტომ , რომ ტრუმში იტვირთება სტანდარტული ზომის კონტეინერები და არა სხვადასხვა ზომის და ტონაჟობის ტვირთი . ასეთი გემის დაცლა ხდება პორტის სპეციალური ტექნიკის მეშვეობით - სპეციალური კრანები რომლების მეშვეობითაც შეიძლება 25 ტონნის აწევა.

საკონტეინერო გემის ერთ ერთი სახეობა არის მსუბუქი გადამზიდი - ეს არის გემები მცურავი ბარჟების გადაზიდვისათვის. ასეთი ბარჟების ტევადობა არის 370-2000 ტონა, ზიდავენ მსუბუქი გადამზიდიდან წყალზე , რის შემდეგაც ბუქსირით მიეწოდება სასურველ ნავმისამგომამდე . მსუბუქი გადამზიდი გემები გამოიყენება ისეთ ადგილებში სადაც დიდი გემები ვერ შედიან რაიმე მიზეზის გამო.

როლკერები (სატრეილერო გემები, რო რო ტიპის გემები ) არის სატრანსპორტო გადაზიდვების ტიპის გემი , ასეთ გემებს გააჩნიათ ჰორიზონტალური დატვირთვის საშუალება , საბურავების საშუალებით , სატვირთო და მსუბუქი ავტომობილები, სარკინიგზო ვაგონები , და ა.შ. ტექნიკა იტვირთება გემზე სპეციალური ტრაკტორების მეშვეობით რომელთაც შეუძლიათ 30 ტონის აწევა . ასეთი გემების ტევადობა - 1 – 10 ათასი ტონა . როლკერის მთავარი უპირატესობა არის დატვირთვა გადმოტვირთვის სისწრაფე . როლკერის ტექნიკა იტვირთება ბორბლიანი ტექნიკით და გემბანს იყენებენ 20 და 40 ფ. კონტეინერებისთვის .როლკერი იდეაში არის პარომი, ოღონდ სატვირთო პარომი .

ბალკერი - ეს არის გემის ტიპი რომელისაც იყენებენ ნაყარი ტვირთების გადასაზიდად , ტარის გარეშე , გამოიყენებნ ნახშირის გადასაზიდად , სამშენებლო მასალებისთვის, მარცვლეულის , ქვიშის , ხრეშის , მიდნის . ბალკერი ეს არის ერთ-გემბანიანი გემი და განსხვავდება სხვა გემებისგან ტევადობით ( დაახლოებით 150 ათასი ტონა ) და მოძრაობის დაბალი სისწრაფით . ბულკერების ტრუმს აქვთ დახრილი კედლები (ქვედა და ზედა ნაწილი ) ნაყარი ტვირთის თვით-გადანაწილებისათვის . ასეთი გემების უმრავლესობას არ გააჩნია მოწყობილობები რის მეშვეობით იტვირთება საქონელი, ასე რომ ტვირთავენ პორტის სპეციალური ტექნიკით . ზოგიერთ ბალკერს გააჩნია სალენტო ტრანსპორტირები , რომლების მეშვეობითაც ტვირთი იცლება ტრუმიდან .

სატყეო გემები - იყენებენ სატყეო მასალების გადასაზიდად , როგორც წესი – ცალ - გემბანიანი . სატყეო გემები არიან გაძლიერებულნი ყინულიანი ძალით, ეს აძლევს საშუალებას გემს შევიდეს პოლარილი ტერიტორიების პორტებში .

ტანკერი არის გადაზიდვების გემთა შორის ყველაზე გავრცელებული ტიპი , რომელსაც იყენებენ ნავთობპროდუქტების და თხევადი პროდუკტების გადასაზიდად . ტანკერი არის ცალ-გემბანიანი გემი , ტევდაობა აღწევს 400 ათას ტონს. ზედა გემბანს გააჩნია ბევრი მილი რომლის მეშვეობითაც ხდება ტვირთის დატვირთვა და გადმოტვირთვა . ასეთი გეიმის სათვირთო ნაწილი იყოფა განივი და გრძივი ტიხრებით სატვირთო ტანკერებზე ( სექციები), რომლებიც ივსება თხევადი ტვირტით . ტანკერს გააჩნია სატუმბო ოთახი, რის მეშვეობითაც ხორციელდება თხევადი ტვირთის გადმოტვირთვა . ასეთი ტიპის გემებს გააჩნიათ ორმაგი ძირი და ორმაგი დაფები - იმისთვის რომ ტვირთი არ მოხდეს ბუნებრივ გარემოში . ასეთი ტიპის გემებს შეუძლიათ ერთდროულად 5 სახეობის თხევადი პროდუკტის გადაზიდვა. დაცლა ხდება შორს მდებარე ნავმისადგომებზე რომლებიდანაც მიდის გაზსადენები სანაპიროზე .

გემი გაზის გაზადისათვის მეშვეობით ხორციელდება სხვადასხვა გაზის გადაზიდვა ( პროპანი , მეტანი , ამიაკი ) ,რომლების გადაზიდვა ხდება которые перевозятся в გათხევადებული მდგომარეობაში . ასეთი ტიპის გემებს გააჩნიათ მოსახსნელი ცისტერნები : ცილინდრული, მართკუთხა და სფერული ფორმის . მაგალითად, გაზის მზიდავი გემები მეტანის გადასაზიდად რომელიც უნდა გადაიზიდოს ტემპერატურით -160 oС, აქვთ მართკუთხა ფორმის ცილინდრები . ასეთი გემებს გააჩნიათ ტუმბოები , მილსადენის სისტემა , კომპრესორები - დაცლის განსახორციელებლად.

საზღვაო პარომი არის სხვადასხვა სახეობის : სამგზავრო, საავტომობილო -სარკინიგზო , სარკინიგზო, საავტომობილო - სამგზავრო, რომლებიც აერთიანებს საგზაო მაგისტრალებს. ისინი განკუთვნილნი არიან სარკინიგზო ვაგონების,ავტოვაგეონების, მგზავრების ტრანსპორტირებისთვის . ამ გემების ტევადობა მერყეობს 300 - 60 ათას ტონას შორის . პარომს შეიძლება ჰქონდეს რამდენიმე გემბანი , ბორბლიანი ტექნიკის გადაადგილება ხდება ამ გემბანებზე ლიფტებით და აპარელებით . პარომებზე არის სამგზავრო ბარები,რესტორნები,გასართობი ცენტრები მგზავრებისთვის . საშუალოდ საავტომობილო-სამგზავრო პარომს შეძლია გადაზიდოს 150-200 ავტომობილი და 900-1000 მგზავრი , 50 სარკინიგზო ვაგონამდე . ავტომობილების გადმოტვირთვისთვის გამოიყენება პირადპირი სისტემა სხვადასხვა ტექნიკის შესვლა და გამოსვლა სხვადასხვა ჭიშკარიდან. საბუქსირო გემი, მბიძგავი გემი – ეს არის ამამოძრავებელი საშუალება თვითმავალი და არათვითმავალი გემებისთვის . მბიძგავი გემი, ბუქსირი გემებისგან განსხვავებით , ამოძრავებენ არათვითმავალ გემებს .

სატრანსპორტო გემების განსხვავებული სახეობა არის საზღვაო ცხოველთა მზიდავი . ასეთი გემებია «Stella Deneb», «Becrux». Becrux -ს შეუძლია ერთი რეისით გადაზიდოს დაახლოებით 16 ათასი პირუტყვი , Stella Deneb-ს - 22 ათასი პირუტყვი. Becrux - ს გააჩნია 9 გემბანი პირუტყვისთვის , «Stella Deneb» -ს ექვსი . პირუტყვის გემზე ასაზიდა იყენებნ ავტოვაგონებს ან მატარებელს . ასეთი გემებს აქვთ მძლავრი სავენტილაციო სისტემა რომელიც შედგება რამდენიმე ათეული ვენტილატორების გან. ცხოველების საკვები იმყოფება სპეციალურ შესანახ კამბინათში რომელიც შედგება ბუნკერებისგან . ბუნკერის ფუნქცია არის საკვების მიწოდება გემის გემბანზე.

ცხოველის სიკვდილის შემთხვევაში მისი ყრიან წყალში სადა ისინი გახდებიან - მტაცებელი თევზების ნადირი .